Traumesensitiv omsorg og behandling består av dette nettstedet, verktøykassen «De tre gode hjelperne» og RVTS Østs kurs om temaet. Ressursene bygger på traumeforståelse, utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og nevrobiologi. Målgruppen er omsorgsgivere og behandlere som treffer barn som utsettes for stress og belastninger.

Introduksjonsfilm om De tre gode hjelperne

NB: Filmen under er sterk – og bør ikke vises til barn. Filmen er laget for omsorgsgivere og andre som møter traumatiserte barn og unge i deres hverdag.

Omsorg og behandling for barn med utviklingstraumer

Materialet er utviklet spesielt for arbeid med barn med utviklingstraumer, og hvordan å hjelpe barna ut av «overlevelsesmodus». Kunnskapen som presenteres er forenklet, og vi formidler hovedprinsipper for tiltak i møte med barn med utviklingstraumer. Vi tar i bruk fellesfaktorene fra traumebehandling – der reguleringsarbeid, relasjonsarbeid og meningsskapende arbeid er de sentrale elementene.

Målet med materialet er å formidle traumekompetanse på en måte som er lettfattelig og nyttig i møte med traumatiserte barn og unge. Vi vet at tiltak som integreres i barnas hverdag har størst effekt. Det skal ofte mange repetisjoner til for å få til endring og styrke barnas fungering.

Traumatisk stress og barns utvikling

De siste årene har vi fått mer kunnskap om traumatisk stress og hvilke konsekvenser det kan få for barn og unges utvikling. En rekke studier har funnet tydelig sammenheng mellom belastninger i barndommen og helseplager senere i livet.

Et vedvarende høyt stressnivå kan medføre nevrobiologiske tilpasninger som kan gi økt sårbarhet for en rekke helseplager, som igjen er assosiert med avbrutt skolegang, risikoatferd og forkortet levetid. Belastninger i barndom og ungdomstiden er derfor en betydelig trussel mot folkehelsen.

Utvikling av ressursene

I 2012 startet utviklingen av traumesensitivt.no, verktøykassen «De tre gode hjelperne» og kursprogram om traumesensitiv omsorg og behandling. Materialet er stadig under forbedring og oppdatering når det gjelder ny kunnskap og metoder.

Traumesensitivt.no og verktøykassen tilbyr et spenn av tilnærminger, fra nonverbale/sensomotoriske til mer verbale/kognitive tilnærminger, fordi barn med utviklingstraumer kan dra nytte av ulike innfallsvinkler.

Ressurser: